กฏระเบียบ

กฎเหล็ก

(หากนักศึกษาปฏิบัติตนเข้าข่ายกฎเหล็กข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาฝึกงาน โดยทางมูลนิธิฯ จำเป็นจะต้องแจ้งให้ทางสถาบันและผู้ปกครองของนักศึกษารับทราบร่วมกัน  อีกทั้งจะไม่มีการประเมินผลการฝึกประสบการณ์ใดๆ ทั้งสิ้น)

 • ห้ามเล่นการพนันโดยเด็ดขาด (รวมถึงในหมู่บ้านและการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน)
 • ห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้นหัวใจกัน ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ
 • ห้ามดื่มสุรา ไม่ว่าสถานที่หรือสถานการใดขอให้พึงระลึกไว้เสมอว่าคุณอยู่ในระหว่างการปฏิบัติงาน และคุณคือส่วนหนึ่งของมูลนิธิกระจกเงา เพราะฉะนั้นการมาฝึกงานมิใช่ว่าจะมาเพื่อเป็นการเปลี่ยนสถานที่ดื่มสุรา หรือการท่องเที่ยว
 • ห้ามก่อการทะเลาะวิวาท หรือทำร้ายร่างกายและทั้งสิ้น
 • ห้ามออกนอกสถานที่ในช่วงเวลาปฏิบัติงานก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ดูแล และได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าโครงการที่สังกัดอยู่
 • ห้ามล่วงละเมิดทางเพศและก่อเรื่องเชิงชู้สาวจนทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อองค์กรและชุมชน การชู้สาว…เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนในองค์กรตระหนักและต้องรับรู้โดยทั่วกัน การมีความรักไม่ใช่เรื่องผิด แต่ต้องเป็นไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสม รู้จักกาลเทศะ เวลา และเคารพสถานที่โดยเฉพาะการเคารพซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเอง 
 • กรณี
 • มาฝึกงานเป็นคู่ (แฟน/คู่รัก)
 • ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน
 • ระหว่างนักศึกษาและเจ้าหน้าที่
 • ระหว่างนักศึกษากับอาสาสมัคร ไม่ว่าทั้งไทยและต่างประเทศ
 • ระหว่างนักศึกษากับคนในชุมชน

ห้าม แสดงกริยาไม่สุภาพ ไม่เหมาะสม เช่น กอด จูบ จับมือถือแขน หรือการแสดงออกซึ่งความรัก ความต้องการ ความปรารถนาอันเกินงาม ไม่ว่าความรักจะเกิดขึ้นในสถานะใดก็ตาม หากมีการปฏิบัติผิดกฎเหล็ก ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ถือว่านักศึกษา ได้พ้นสภาพ/สถานะนักศึกษาฝึกงาน โดยไม่มีการพิจารณาใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งหมายถึงจะโดนลงโทษทั้งสองฝ่ายถึงขั้นสูงสุด