สมัครด่วน !!!

สำหรับน้องๆ นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย ที่ต้องการพัฒนาทักษะ และนำองค์ความรู้ภาคทฤษฎีมาฝึกปฏิบัติงานในพื้นที่จริง  และคิดว่าตนเองมีความมุ่งมั่น พร้อมที่จะเรียนรู้ กล้าที่จะพบเจอสิ่งที่ท้าทาย ไม่ย่อท้อต่อการทำงานในทุกพื้นที่ ทุกสภาวะปัญหา   น้องๆ สามารถสมัครเข้าร่วมเป็น “นักศึกษา (บ้า) ฝึกงานมูลนิธิกระจกเงาเชียงราย” ได้   ซึ่งสิ่งที่น้องๆ นักศึกษาฝึกงานจะได้รับ คือ..

• การนำทฤษฎีที่เรียนมาในมหาวิทยาลัย มาตรวจสอบในภาคปฏิบัติได้จริง

• เมื่อกลับไปจะเติบโตในความคิด ได้ยกระดับจิตใจเป็นสาธารณะ เสียสละ อดทน มองปัญหาสังคมได้ซับซ้อนมากขึ้น

• ได้เป็นจุดฝังลึกเพื่อเติบโตต่อไปในอาชีพอย่างคนมีคุณภาพ 

•ไม่ก่อปัญหาให้เกิดขึ้นในสังคม ในองค์กร

• พร้อมที่จะเติบโตเป็นคนหนุ่มสาวที่มีพลังและนำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้กับชีวิตและสังคมต่อไป

• ฝึกงานกับของจริงในบทบาทที่ท้าทาย

ภาคงานที่น้องๆ สามารถเข้าร่วมปฏิบัติ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ มีดังนี้

   สำนักงานส่วนกลาง  “บริการ คือ งานของเรา”    สำนักงานส่วนกลางเป็นส่วนงานหนึ่งที่คอยสนับสนุน       การทำงานให้กับโครงการต่างๆ ของมูลนิธิฯ   (เหมาะกับน้องๆ ที่มีทักษะทางด้านการบริหารจัดการ การเงิน    การบัญชี การตลาด รวมถึงน้องๆ ที่มีทักษะด้านการสื่อสาร ชอบการติดต่อประสานงาน และประชาสัมพันธ์)

 

 


 

04

โครงการพัฒนาสถานะภาพและคุ้มครองสิทธิเด็กไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ในประเทศไทย

การดำเนินงานที่มุ่งมองถึงการจัดการปัญหาความไร้รัฐ ไร้สัญชาติ  ที่มุ่งมองทำให้บุคคลหนึ่งได้รับการคุ้มครอง ป้องกันและดูแล ในฐานะพลเมืองแห่งรัฐ มีศักดิ์ศรีและมีสิทธิในฐานะมนุษยชาติของสังคมโลก    (เหมาะกับน้องที่มีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์  รักการประสานงานชุมชนและงานด้านการเก็บข้อมูล หรือ น้องสายพัฒนาชุมชน, รัฐศาสตร์)

 


DSC06313โครงการบ้านนอก E-commmerce

ธุรกิจชุมชนที่มุ่งสร้างงาน และการหล่อเลี้ยงของชุมชน ด้วยศักยภาพของชุมชนเอง  จากแรงหนุนช่วยด้านเทคโนโลยีอันทันสมัย ในระบบการซื้อขายบน Internet ภายใต้ชื่อ ebannok.com

(เหมาะกับน้องที่มีพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Excelได้  รักงานศิลป์     ชอบออกแบบผลิตภัณฑ์ สนใจงานด้านการตลาด  การประชาสัมพันธ์  และโฆษณา)

 


 

DSC_7827

   โครงการไอซีทีเพื่อการพัฒนา

คือการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับงานพัฒนาขององค์กร และองค์กรเครื่อข่ายในสายงานพัฒนา  ช่องทางที่นำมาใช้คือการสื่อสารผ่านระบบ internet ให้บุคคลภายนอกได้รับรู้สิ่งต่าง ๆ ที่มูลนิธิทำอยู่  และได้รับรู้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในอีกมุมหนึ่งของสังคม

(เหมาะกับน้องที่เรียนด้านวิทยาศาสตร์คอมฯ สามารถเขียนโปรแกรม, ทำกราฟฟิกดีไซด์,   จัดทำ E-book   สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ  รวมถึงน้องที่มีความสามารถดูแล /ซ่อมต่างๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้)

 


 

DSC00499   โครงการครูบ้านนอก

เป็นสะพานที่ทอดเชื่อมระหว่างคนเมืองและคนบนดอย โดยเปิดโอกาสให้คนหนุ่มสาวในวัยเรียนและวัยทำงาน ที่มีช่วงวันหยุดสั้นๆ ได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรมของเด็กบนภูสูง และร่วมทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  ดอกผลแห่งมิตรภาพยังเป็นแรงหนุนช่วยให้ดอกไม้แห่งขุนเขาเหล่านี้ได้เรียนรู้และเบ่งบานอย่างงดงาม  (เหมาะกับน้องๆ ที่เรียนด้านพัฒนาสังคม, จิตวิทยา  มีพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์บ้าง รวมถึงน้องที่มีใจรัก เสียสละอุทิศตนทำงานเพื่อสังคม และเป็นนักกิจกรรมที่ดีสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นและทุกสภาวะการณ์ได้ดี)

 


 

11880164_819776158142275_1838112289_n โครงการสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลง ( Film for Change )     เพราะการสื่อสารของภาคประชาชนเป็นส่วนสำคัญในขบวนการขับเคลื่อนทางสังคม และการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งคือการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้  ดังนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือ และช่องทางที่เราใช้เชื่อมโลกของผู้คน และสร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (เหมาะสำหรับน้องที่มีใจรักงานด้านนิเทศศาสตร์  สามารถเขียนสคริป  และมีพื้นฐานด้านการตัดต่อ การถ่ายภาพทั้งวีดีโอ และภาพนิ่ง)

 

 

 


276774[0]

 โครงการการจัดการภัยพิบัติภาคประชาชน    เป็นการดำเนินการในการเตรียมการรับมือ ผลักดัน ส่งเสริมให้ทุกคนได้เข้าใจกับปัญหา และพัฒนาองค์     ความรู้ ไปถึงการจัดการรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  (สำหรับน้องที่มีความพร้อมที่จะเรียนรู้   มีความอดทนสูง สามารถปรับตัวต่อการทำงานในทุกพื้นที่ทุกสภาวะการณ์ได้ดี ลุย และมีจิตวิทยาที่ดี)

 

 

 


2004-4-10 Ban Jalae Opening Ceremony 099โครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร การท่องเที่ยวที่ตระหนักถึงความงดงามและมนต์เสน่ห์ที่ควรค่าแก่การสัมผัสและเรียนรู้บนความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งการท่องเที่ยวที่ดีนอกจากจะสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้ว การท่องเที่ยวยังสร้างความรักและปลูกศรัทธาต่อวิถีวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนให้คงอยู่สืบต่อไป   (เหมาะกับน้องๆ ที่มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น หรือน้องที่มีความสนใจด้านการท่องเที่ยวการโรงแรม รวมถึงน้องๆ ที่ฝันอยากเป็นครูสอนภาษา)

กรอกฟอร์มสมัครฝึกงาน

 

คุณสมบัตินักศึกษาฝึกงาน

ศึกษาอยู่ระดับชั้นปีที่ ๑ ถึง ปีที่ ๘ มีระยะเวลาการฝึกงานต้องไม่ต่ำกว่า ๑ เดือน ไม่มีภาระการเรียนแก้เกรด ฯลฯ ในช่วงฝึกงาน มีจิตอาสาที่ดี และมีความพร้อมในการทำงานในทุกๆ พื้นที่ มีวินัย ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการศึกษาเรียนรู้งานใหม่ๆ มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ และสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้

สิ่งที่จะได้รับ

นักศึกษาฝึกงานทุกคนจะได้รับความรู้คู่ประสบการณ์ จากการทำงานในพื้นที่จริง ที่มีทั้งเหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆ ที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ และลงมือปฏิบัติ ได้มิตรภาพดีๆจากพี่ร่วมงานและเพื่อนร่วมงานทั้งชาวไทยและต่างชาติ

สวัสดิการ นศ. บ้าฝึกงาน

มูลนิธิฯ มีบ้านพักและเครื่องนอน แยกโซน ชาย / หญิง ให้นักศึกษาฝึกงานทุกคน มีอาหารทาน ตลอดทั้งสามมื้อ วันจันทร์ ถึง ศุกร์ มีแม่ครัวทำอาหารให้ สำหรับวันหยุดเสาร์ และ อาทิตย์ นักศึกษา จะต้องรับผิดชอบตนเอง โดยทางครัวจะมีวัตถุดิบเตรียมไว้ มีพื้นที่กว้างขวางให้ได้ออกกำลังกาย

ต่อกับสาวสวยๆกระจกเงา

โพสต์โดย Prapai Kedsara บน 6 มีนาคม 2017