เจ้าหน้าที่มูลนิธิ

วีระ อยู่รัมย์
ผู้อำนวยการมูลนิธิ
ปริสุทธา สุทธมงคล
รองประธานประมูลนิธิ
ประไพ เกศรา
เลขานุการ
ณัฐพล สิงห์เถื่อน
เหรัญญิก
พรธารา แก่นแก้ว
กรรมการ
รัชนีวรรณ สุขรัตน์
เจ้าหน้าที่ระดมทุน
กำพล สุแก้ว
เจ้าหน้าที่ระดมทุน
พลวัฒน์ ล้วนศรี
เจ้าหน้าที่ระดมทุน
วิมรรุ่ง บุพศิริ
เจ้าหน้าที่ระดมทุน
David Nicholas Root
อาสาสมัครโครงการ
sakura ino
อาสาสมัครโครงการ
อาก่อง เฌอมือ
เจ้าหน้าที่โครงการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
น้ำผึ้ง หนูเครือ
เจ้าหน้าที่โครงการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
อนันชัย อยู่สือ
เจ้าหน้าที่โครงการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
อธิชา รัตนวิชัยกุล
เจ้าหน้าที่โครงการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
มานพ มาเยอะ
เจ้าหน้าที่โครงการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
เกรียงไกร พิเชษฐวณิชย์
เจ้าหน้าที่มูลนิธิ
กิตติกร มาฟู
เจ้าหน้าที่โครงการสื่อ
ลายสือ กงประโคน
เจ้าหน้าที่โครงการสื่อ
ยุทธชัย จะจู
เจ้าหน้าที่โครงการคุ้มครองสิทธิฯ
สมฉาย ปองอนันต์
แม่ครัว
โสภิทย์ ธุระวร
แม่บ้าน
Nicola Dand
อาสาสมัครต่างประเทศ