โครงการพิพิธภัณฑ์ชนเผ่าออนไลน์

โครงการพิพิธภัณฑ์ชนเผ่าออนไลน์ www.hilltribe.org เป็นโครงการหนึ่งของ มูลนิธิกระจกเงา ที่เกิดขึ้นจากความเคารพและตระหนักในคุณค่าทางวัฒนธรรมของชนกลุ่มเล็ก ๆ ในสังคมใหญ่แห่งนี้ ด้วยข้อสงสัยว่า ชุมชนและวัฒนธรรมขนาดเล็กอย่างวัฒนธรรมของกลุ่มชนชาติพันธ์ จะดำรงอยู่อย่างไรท่ามกลางกระแสสังคมหลัก ซึ่งเป็นวัฒนธรรมเมืองหรือวัฒนธรรมตะวันตก ในโลกไร้พรมแดน ภาพของอนาคตข้างหน้ากับกระแสวัฒนธรรมที่กำลังอยู่ระหว่างรอยต่อของชีวิตระหว่างรุ่น จากผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ซึ่งถือวัฒนธรรมอยู่ กับคนรุ่นใหม่ที่จะต้องมารับช่วงต่อจากนี้ จะผ่านสู่รุ่นอย่างไร เหล่านี้ปรากฎการณ์ที่โครงการสนใจ

www.hilltribe.org คือเวทีที่เขา…ในฐานะคนชนเผ่าผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรม จักได้นำเสนอและถักทอเรื่องราวของตน เพื่อบอกเล่าถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี รวมทั้งร่วมสะท้อนถึงกระแสความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตโดยรวม เรื่องราวของแต่ละเผ่าถูกนำเสนอผ่านงานเขียน งานเพลง และงานวิดีโอ เรื่องราวทั้งสิ้นคิดและถ่ายทอดโดยเยาวชนชนเผ่า ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการทักทอสายธารของวัฒนธรรมตน

โครงการพิพิธภัณฑ์ชนเผ่าออนไลน์ได้รับการสนับสนุนโดย มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ 

 

เยี่ยมชมเว็บไชต์โครงการ