สรุปรายงานวันเด็กปี 2558

วันเด็กบนรอยเลื่อน

 

กิจกรรมวันเด็กบนรอยเลื่อน วันเสาร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2558  มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมรวมทั้งสิ้น 3,200 คน