โครงการมหกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561

โครงการมหกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561

“วันเด็กสองวัย”

 

หลักการและเหตุผล

“เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า” เป็นวลีที่มาจากตอนหนึ่งของเพลงวันเด็กแห่งชาติที่ได้ยินกันมานาน และมีความหมายที่แสดงให้เห็นถึงนัยของทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญของประเทศชาติไว้อย่างแท้จริง เพราะเด็กเป็นกำลังสำคัญที่จะต้องเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ที่ทำหน้าที่พัฒนาชาติบ้านเมือง  ดูแลสังคมตลอดจนเศรษฐกิจ วัฒนธรรมความเปลี่ยนแปลงในอนาคต การกำหนดให้มีวันเด็กและกำหนดให้เป็นวันสำคัญของชาติวันหนึ่งจึงเป็นการให้ความสำคัญกับเด็กในฐานะที่เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าอันสำคัญยิ่งของประเทศโดยตรง  จากคำกล่าวที่เคยกล่าวกันว่าอนาคตของประเทศชาติจะเป็นอย่างไรต่อไป ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับคุณภาพของเด็กในวันนี้ ดังนั้นจึงต้องให้ความสำคัญกับเด็ก มีการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิของเด็กทางด้านกฎหมาย ตลอดจนให้การศึกษาอบรมเลี้ยงดู และวางแผนพัฒนาเพื่อวางรากฐานให้เด็กมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและเป็นคนดีของประเทศชาติต่อไป

“โตแล้วนะ แก่แล้วนะ ยังทำตัวเป็นเด็กอีก”  ประโยคเหล่านี้หลาย ๆ คนคงเคยได้สัมผัสด้วยตนเอง  ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะความเป็นเด็กมีอยู่จริงในคนทุกวัย โดยเฉพาะในผู้สูงวัย สถานการณ์สูงวัยของประชากรไทยปี 2557 ที่ผ่านมานั้นในรายงานระบุตัวเลขอย่างชัดเจนว่า ประเทศไทยมีประชากรทั้งหมดประมาณ 68 ล้านคน  และในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาถือได้ว่า ประชากรของประเทศไทยค่อนข้างที่จะคงตัวแล้ว และจำนวนประชากรใกล้จะถึงจุดอิ่มตัว  แต่อย่างไรก็ตามโครงสร้างอายุของประชากรไทยกลับเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยในปี 2557  มีประชากรสูงวัยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปจำนวนมากถึง 10 ล้านคน หรือคิดเป็น 15% ของประชากรทั้งหมด

แม้นว่าผู้คนในสังคมไทยจะมีความกังวลต่อการก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยอยู่ไม่น้อย  แต่เราเชื่อว่าความสูงวัยไม่ใช่ปัญหา เพราะการเกิด แก่ เจ็บ และตาย เป็นวัฎจักรของสรรพชีวิต   แต่สิ่งที่เราเห็นคือบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของสังคม สภาพของสังคมที่ต้องเร่งรีบ แข่งขัน ทำให้ครอบครัวมีเวลาให้กันน้อยลง พูดคุยกันน้อยลง ใส่ใจกันน้อยลง และนี่คือปัจจัยหรือสาเหตุสำคัญที่ทำให้ปัญหาต่าง ๆ ก่อตัว  ดังนั้นปัญหาของผู้สูงวัยจึงไม่ต่างกับปัญหาที่เด็ก ๆ กำลังเผชิญทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม   

วันเด็กปี 2561  นี้  เราจึงต้องการสร้างพื้นที่ของการเรียนรู้ สู่การเปิดประตูใจ เพื่อให้ผู้คน ทุกเพศ ทุกวัย ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความต่างแห่งวัยอย่างสร้างสรรค์  รวมถึงการเน้นย้ำถึงสิ่งซึ่งทุกคนควรหันกลับมาทบทวนและร่วมกันสร้างนั่นก็คือการสร้างการมีส่วนร่วม  การวางบทบาทอันสำคัญของคนทุกวัยอย่างเหมาะสม  ตั้งแต่ในระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม เพื่อดำรงไว้ซึงความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีและคุณค่าแห่งตนของคนทุกเพศ ทุกวัย   ด้วยการเชื่อมร้อยคุณค่าแห่งต้นกล้า (ผู้สูงวัย) และเมล็ดพันธ์รุ่นใหม่ (เด็ก) ให้ได้เบ่งบาน เปี่ยมสุข และสง่างาม ท่ามกลางความรัก ความเมตตา ที่มนุษย์พึงมีและปฏิบัติต่อกัน แล้วคุณจะรู้ได้ด้วยใจว่า ความเป็นเด็กมีอยู่จริงในคนทุกวัย  และโลกของเด็ก/โลกของคนสูงวัยไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันเลย  

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของเด็ก และผู้สูงวัย โดยเฉพาะในกลุ่มที่ด้อยโอกาสทางสังคม
 2. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็กได้ตระหนักถึงหน้าที่และบทบาทอันสำคัญของตนที่พึงมีต่อประเทศชาติ ปลูกฝังให้เด็กรักการทำดีและมีส่วนร่วมต่อสังคม
 3. เพื่อเปิดพื้นที่ในการเรียนรู้ และเสริมทักษะด้านต่างๆ ให้แก่เด็ก  และสร้างพื้นที่ให้แก่ผู้สูงอายุได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมกับเด็ก
 4. เพื่อเปิดโอกาสให้อาสาสมัครและคนในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแบ่งปันและทำกิจกรรมสร้างสรรค์ทางสังคมร่วมกัน
 5. เพื่อเผยแพร่เรื่องราวความงดงามบนความหลากหลายที่ดำรงอยู่ในพื้นที่ห่างไกลสู่สังคม

 

กลุ่มเป้าหมาย

 1. เด็กๆ ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และพื้นที่ใกล้เคียง      จำนวน 2,000 คน
 2. เด็กๆ ในพื้นที่ห่างไกล (วันเด็กสัญจร) อย่างน้อย 5 ชุมชน            จำนวน 1,000 คน
 3. ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป                                         จำนวน    500 คน
 4. ผู้ปกครอง                                                                         จำนวน 1,000 คน
 5. อาสาสมัครที่เข้ามาร่วมกิจกรรม                                              จำนวน  100 คน

 

รูปแบบกิจกรรม

 1. จัดซุ้มกิจกรรมส่งเสริมทักษะ และการเรียนรู้ต่างๆ ให้เด็ก ๆ  ที่มาร่วมกิจกรรม
 2. จัดให้มีเวทีการแสดงของเด็ก ๆ แต่ละโรงเรียนและชุมชน  
 3. จัดให้มีการแสดงทางวัฒนธรรม ฯลฯ ของกลุ่มผู้สูงวัย (ผู้เฒ่าผู้แก่)  เพื่อเผยแพร่ให้กับเด็กและเยาวชนรุ่นหลังได้เห็นและเรียนรู้
 4. จัดนิทรรศการสะท้อน/ย้อนรอยเรื่องราวและเส้นทางแห่งการแปรเปลี่ยนของยุคสมัยจากอดีตสู่ปัจจุบัน เพื่อให้เด็ก/เยาวชนรุ่นหลังได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงบทบาทอันสำคัญของกลุ่มผู้สูงวัย (ผู้เฒ่าผู้แก่)
 5. จัดให้มีอาหารกลางวัน  ผลไม้ ขนม  น้ำ สำหรับเด็ก และผู้สูงวัย
 6. แจกของขวัญวันเด็กให้เด็กทุกคนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของเด็กและผู้สูงวัย โดยเฉพาะในกลุ่มที่ด้อยโอกาสทางสังคมมากขึ้น
 2. เด็กๆ เข้าใจและตระหนักในบทบาทอันสำคัญของตนที่มีต่อประเทศชาติ รักการทำดีและต้องการมีส่วนร่วมในทางสร้างสรรค์ต่อสังคมเพิ่มมากขึ้น
 3. เด็ก ๆ และผู้สูงวัยที่เข้ามาร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เด็กได้รับการพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ มากขึ้น  
 4. อาสาสมัครและคนในสังคมมีส่วนร่วมในการแบ่งปันและทำกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อเด็กด้อยโอกาสร่วมกัน
 5. เรื่องราวความงดงามบนความหลากหลายที่ดำรงอยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้รับการเผยแพร่สู่สังคมในช่องทางต่างๆ

ระยะเวล

วันศุกร์ที่ 12 – วันเสาร์ที่ 13  มกราคม 2561

สถานที่

มูลนิธิกระจกเงา   เลขที่ 241 หมู่ 1 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

งบประมาณ

งบประมาณในการดำเนินงานทั้งสิ้น 1,130,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นบาท) รายละเอียดงบประมาณดังนี้

รายการ รายละเอียด จำนวนเงิน

(บาท)

หมายเหตุ
ค่าอาหารกลางวัน พร้อมด้วยขนม ไอศครีม ผลไม้ และน้ำดื่ม สำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม 3,000 คน x 50บาท 150,000  
ค่าอาหารกลางวัน สำหรับผู้สูงวัยที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป 500  คน x 50 บาท 25,000  
ค่าอาหารกลางวันทีมงาน และอาสาสมัคร 100 คน x 50 บาท 5,000  
ค่าของขวัญ ของรางวัลในซุ้มกิจกรรมต่าง ๆ 3,000 คน x 300 บาท 900,000  
ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ / อุปกรณ์ในการจัดเตรียมสถานที่และห่อของขวัญ   30,000  
ค่าเช่าเครื่องเล่น (เครื่องเล่นสไลเดอร์) 1 ชุด x 20,000 20,000 (ต่อวัน)
รวมทั้งหมด 1,130,000  

 

ผู้รับผิดชอบ

1.นายวีระ  อยู่รัมย์ ผู้อำนวยการองค์กรมูลนิธิกระจกเงา  email: [email protected]

2.นางสาววิมรรุ่ง  บุพศิริ เจ้าหน้าที่ฝ่ายระดมทุนเพื่อสังคม  email: [email protected]

3.นายกำพล  สุแก้ว   เจ้าหน้าที่ฝ่ายระดมทุนเพื่อสังคม  email: [email protected]

4.นายพลวัฒน์ ล้วนศรี เจ้าหน้าที่ฝ่ายระดมทุนเพื่อสังคม     email: [email protected]                 

5.นางสาวอรกัญญา  สุขรัตน์   เจ้าหน้าที่ฝ่ายระดมทุนเพื่อสังคม email:

กิจกรรม

วันที่/เวลา

กิจกรรม

วันเสาร์ที่ 14  มกราคม 2559 เจ้าหน้าที่ ทีมงาน และอาสาสมัคร รับประทานอาหารเช้า
05.00 – 06.00 น.
06.00 พี่ๆ และอาสาสมัครเข้าประจำซุ้มกิจกรรมและซุ้มลงทะเบียน  เพื่อรับลงทะเบียนเด็กๆ และผู้สูงวัย ที่มาร่วมกิจกรรม
08.00-12.00 น. ประธานกล่าวเปิดงานมหกรรมวันเด็กสองวัย ปี 2560

เปิดซุ้มกิจกรรมให้น้องๆ เด็กๆ ได้เรียนรู้และร่วมสนุก และชมการแสดงบนเวที

12.00-13.00 น. ร่วมแจกอาหารกลางวันให้กับเด็กๆ และผู้สูงวัย ที่มาร่วมกิจกรรม
13.00-15.00 น. ร่วมแจกของขวัญตามจุดต่างๆ ให้น้องๆ ตามหมายเลขที่รับลงทะเบียน
15.00-17.00น. เจ้าหน้าที่ ทีมงาน และอาสาสมัครลงแรงเคลียร์สถานที่

ลงแรงทำอาหารเย็นทานร่วมกัน

18.00 เป็นต้นไป เจ้าหน้าที่ ทีมงาน และอาสาสมัคร ร่วมรับประอาหารเย็นร่วมกัน / สรุปกิจกรรม

 

หมายเหตุ

สนใจสมทบเงินสนับสนุนการดำเนินงาน / การจัดซื้อของขวัญของรางวัลสำหรับเด็ก  /  ค่าอาหารเครื่องดื่ม  

 

สามารถบริจาคผ่านธนาคารได้ที่

ธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งราย   บัญชีเงินฝากออมทรัพย์    ชื่อบัญชีกองทุนเด็กดอย   หมายเลขบัญชี 539-1-19090-8

 

บริจาคของขวัญและของรางวัลสำหรับเด็กๆ

สามารถจัดส่งมาได้ตามช่องทางดังนี้

 • การส่งสิ่งของบริจาคผ่านทางบริษัทขนส่ง (รถทัวร์ )  
 • บริษัทสยามเฟริสเอ็กซ์เพรสกรุงเทพมหานคร ฯ โทร  02 – 9543601 ถึง 7
 • บริษัทนิ่มซี่เส็งขนส่ง1988จำกัด โทร  02-4482890 -2, 02 - 8894600 -3
 • บริษัทขนส่งNTC โทร  02 - 6119582 – 4, 02 - 6137065-7
 • บริษัท สมบัติทัวร์ขนส่ง จำกัด

อู่วิภาวดี โทร  02-7921444 ต่อ 2


ทางไปรษณีย์ส่งถึง

โครงการกองทุนเด็กดอย (ของขวัญวันเด็ก)

มูลนิธิกระจกเงา

241  หมู่1  บ้านห้วยขม  ตำบลแม่ยาว

อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  57100