การปริ้นซองจดหมายรายนามผู้บริจาค


จงปฏิบัติตามขั้นตอน

ขั้นที่1 ให้ท่านผู้ใช้ ไปที่ File ที่เมนูบาร์ จากนั้นคลิ๊ก แล้ว ไปเลือก Page Setup...ขั้นที่ 2 เปลี่ยนค่าต่างให้เหมือนดังรูปเสร็จแล้วกด OK

ขั้นที่3 ขยับขอบบีบกระดาษที่เครื่องปริ้น ให้พอดีกับซองจดหมาย โดยใส่ทางด้านยาวนะครับขั้นที่ 4 ไปที่เมนู File เลือก Print... ดังรูปขั้นที่ 5 เลือกเครื่องปริ้น แล้วกด print ดังรูปขอให้ปริ้นอย่างมีความสุขนะครับ